IMG_1268

ครูพัฒ (เคมี)

  • ครูทุน สควค.
  • วท.บ. เคมี (เกียรติศักดิ์อันดับ 1)
  • วท.ม. วิทยาศาสตรการศึกษา
  • ศศ.ม.บริหารการศึกษา 
  • ครูผู้สอน Master Teacher
  • ประสบการณ์สอนวิชาเคมี 20 ปี
  • # อัจฉริยะมีเพียง1 อีก 99 คน จากความขยัน#